Waar kennis en ervaring samenkomen

Expertisecentrum Adapt is per augustus 2014 ontstaan uit het eerdere Expertisecentrum De Brug, centrum voor leerlingbegeleiding in Zwolle en omgeving. Expertisecentrum Adapt maakt onderdeel uit van Vivente, stichting christelijk primair onderwijs Zwolle en is een zelfstandig dienstverlenend orgaan voor leerlingbegeleiding en schoolontwikkeling voor elke school die een beroep op ons doet.
Binnen Expertisecentrum Adapt worden de uitgangspunten van Handelingsgericht werken (HGW) en Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) gehanteerd. HGW maakt adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding concreet, zodat een schoolteam effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. HGD vormt het praktijkmodel voor diagnostiek en advisering.

Door uit te gaan van de ondersteuningsbehoeften van een kind wordt bevorderd dat elke leerling zoveel mogelijk ‘onderwijs op maat’ krijgt, wat bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en recht doet aan passend onderwijs. Doel hierbij is een maximale vorm van thuisnabij onderwijs. Daarnaast biedt Expertisecentrum Adapt ondersteuning bij het beantwoorden van hulpvragen binnen het zorgprofiel van de scholen.

Vanuit de leerlingbegeleiding is de externe begeleider (EB-er) aangewezen als contactpersoon voor vragen omtrent de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en hun leerkrachten op de basisschool. Ook wanneer bredere of schooloverstijgende vragen naar voren komen, kan Expertisecentrum Adapt u van dienst zijn.

Wat doet Expertisecentrum Adapt concreet?

  • Samen verkennen van mogelijkheden en grenzen van scholen in het kader van Passend Onderwijs
  • Ondersteuning bij kwaliteitsverbetering van het onderwijs op scholen, zoals het verbeteren van de zorgstructuur op school en implementeren van effectieve leerlingbegeleiding passend bij de school
  • Advisering bij besluitvorming over wat de school leerlingen en hun ouders wel/niet kan bieden met behulp van handelingsgericht werken en/of handelingsgerichte diagnostiek
  • (Team)scholing op uiteenlopende gebieden (missie/visie; coöperatief leren; handelingsgericht en opbrengstgericht werken; groepsplannen; (hoog)begaafdheid; ontwikkelingsperspectief; taakspel etc.)

Expertisecentrum Adapt verleent momenteel diensten aan ruim 85 scholen, waaronder CNS Nunspeet, Federatie Veluwezoom & IJsselstreek, PCO Dalfsen, PCO Nieuwleusen, School met de Bijbel Emst, School met de Bijbel Oene, Stichting Cambium, Stichting Vivente, Timotheüsschool Oldebroek, VCO Harderwijk, VPCO Hasselt ,VPCPO De Akker en Ver Rehoboth Urk.

Expertisecentrum Adapt