Intelligentieonderzoek groepsgewijs (NIO,NSCCT) Johan Hardeman, Tetta Talma, Hanneke Maurer

Opbrengsten op groepsniveau/eindopbrengsten groep 8 Petra Hol, Petra van Gaalen

Klassenmanagement Jeanine Drost, Hanneke Maurer, Ceciel Gortges, , Sandra Lugtenberg

Taakspel Hanneke Maurer, Erik Timmerman

Rots en Water Ceciel Gortges