Elk schoolbestuur is gekoppeld aan een procescoördinator van EC Adapt. De procescoördinator heeft een  adviserende, spiegelende en positief kritisch meedenkende rol op (uitvoering van) bestuursbeleid: wordt het strategisch beleidsplan uitgevoerd op de scholen en welke ondersteuning kan Adapt hierin bieden? Bijvoorbeeld rondom het veranderde bestuurlijke toetsingskader vanuit inspectie; passend onderwijs vormgeven op stichtingsniveau; beter samenwerken met gemeenten waarbij de regie op de scholen ligt; analyseren en adviseren op basis van data als inspectierapporten en audits.

Ook kan de onderwijsspecialist van EC Adapt ondersteuning bieden bij de vormgeving of uitwerking van bijvoorbeeld strategisch beleid of de vertaling hiervan in de schoolplannen.

Kwaliteitsverbetering / audits

Middels het afnemen van een systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd onderzoek (ook wel audit) wordt het functioneren van de school in kaart gebracht. EC Adapt werkt middels het concept       ‘Lerende Audits’. Deze audit wordt uitgevoerd middels het voeren van interactieve gesprekken op diverse niveaus en observaties. De bevindingen worden gerapporteerd in een bevindenrapportage. Naar aanleiding van de uitkomsten kunnen er adviezen worden gegeven ter verbetering van de kwaliteit binnen de school. Een audit kan uitgevoerd worden op verzoek van de school, schoolvereniging of het schoolbestuur.

Ontwikkelingen en netwerken

De procescoördinator en/of orthopedagoog sluit als deskundige aan bij bestaande netwerken rondom ontwikkeling / expertise (binnen de school, binnen de vereniging/ stichting) en anticipeert op actuele ontwikkelingen en kansen. Daarbij wordt in kaart gebracht wat de organisatorische en financiële consequenties zijn voor scholen.

Ib/directieberaad

EC Adapt organiseert een aantal malen per jaar een bijeenkomst voor ib-ers en directeuren. Deze bijeenkomsten worden georganiseerd rondom een bepaald jaarthema. In elke bijeenkomst zal een onderdeel van dit jaarthema uitgediept worden.

Studiedagen

EC Adapt organiseert 2 studiedagen per jaar rondom een bepaald thema.