Groepsniveau

In de groep gebeurt het! Passend onderwijs leidt tot toenemende diversiteit op het gebied van gedrag en leren.  Dit vraagt om specifieke leerkrachtcompetenties op het gebied van gedrag, leren en klassenorganisatie. De orthopedagoog of onderwijsspecialist biedt begeleiding en advisering op maat.

Groepsgewijze intelligentietesten

NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau)

De NIO is een intelligentietest voor onderwijsniveau waarmee een reëel beeld verkregen wordt van het leerpotentieel van de leerling. Dit geeft, naast de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, een goede ondersteuning bij het formuleren van gefundeerd schooladvies (VO) voor leerlingen die praktijkonderwijs of leerwegondersteuning nodig hebben. De NIO wordt in een klein groepje of klassikaal afgenomen. De orthopedagoog interpreteert de uitslag en bespreekt de resultaten op school en schrijft zo nodig een advies.

NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test)

De NSCCT geeft een indruk of de leerling resultaten laat zien die passen bij zijn of haar mogelijkheden en wil onderpresteerders opsporen. Past de leerrendementsverwachting bij het leerrendement op de kennistoetsen? De NSCCT wordt klassikaal afgenomen en kan zowel in groep 4 als 6 afgenomen worden. De leerkracht vult vooraf zijn/haar verwachtingen in en de resultaten worden met de verwachtingen vergeleken. De orthopedagoog interpreteert de uitslagen en bespreekt de resultaten op school.

Opbrengsten op groepsniveau / eindopbrengsten groep 8

Wat doe je met de toetsuitslagen van je groep? Opbrengsten hangen samen met onderwijsbehoeften, maar ook met factoren als werkhouding, taakgerichtheid, motivatie etc. Door het analyseren en interpreteren van de opbrengsten op groepsniveau naar aanleiding van de toetsresultaten, leer je uitkomsten om te zetten naar ontwikkelpunten. De orthopedagoog of onderwijsspecialist kan zowel op team- als leerkrachtniveau begeleiding op maat bieden.

Klassenmanagement

Klassenmanagement is het scheppen van voorwaarden voor succesvol onderwijs. Een leerkracht moet afstemmen op en omgaan met een grote diversiteit aan kinderen, niet alleen qua instructiebehoefte, maar ook qua gedrag en leerstijl. De basiselementen van klassenmanagement waarborgen het goed omgaan met deze verschillen, noodzakelijk voor Passend Onderwijs. Een goed klassenmanagement is essentieel als basis om het onderwijs in de groep te organiseren. De orthopedagoog of onderwijsspecialist kan de leerkracht  handvaten en begeleiding bieden.

Taakspel

Ongewenst gedrag kan veel onrust veroorzaken in de groep. Door de inzet van Taakspel leren leerlingen zich beter te houden aan klassenregels. Daardoor neemt onrustig en storend gedrag af. Leerlingen kunnen beter en taakgerichter werken. Bovendien ontstaat er een voorspelbaar en prettig klassenklimaat. De leerkracht wordt begeleid en leert de principes van Taakspel toe te passen in de groep.