Leerling niveau

Ieder kind heeft het recht om zich op zijn of haar niveau optimaal te ontwikkelen en uitgedaagd te worden. Voor complexe leerlingen is het vaak nodig om op meerdere gebieden interventies in te zetten en vaak zijn verschillende partijen betrokken. De orthopedagoog of onderwijsspecialist kan ondersteunen, begeleiden of een schakelfunctie vervullen in het begeleidingstraject.

Diagnostiek

Om de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld krijgen, is een handelingsgerichte manier van kijken nodig. Hierbij zal de orthopedagoog of onderwijsspecialist werken vanuit de context waar de hulpvraag zich in voordoet.  Het gaat tenslotte om dit kind, met deze ouders en deze leerkracht in deze groep op deze school etc.

Onderzoek kan zich richten op:

 • Intelligentiebepaling
 • sociaal-emotioneel functioneren
 • taal-/leesontwikkeling/dyslexie
 • rekenontwikkeling/dyscalculie
 • Speldiagnostiek jonge kind
 • Neuropsychologisch onderzoek

Bij kinderen met onderwijs(leer)problemen is handelingsgerichte diagnostiek een middel om te komen tot bruikbare adviezen voor in de klas en thuis (het gewenste ondersteuningsaanbod). Het doel is om met haalbare adviezen passend onderwijs voor elke leerling te realiseren. Ook kan door de orthopedagoog ondersteuning geboden worden bij het opstellen van een ontwikkelingsperspectief.

Specialismen

De orthopedagoog of onderwijsspecialist biedt begeleiding en/of coaching op maat bieden bij expliciete hulpvragen denk hierbij aan leerlingen met;

 • Rekenproblemen / dyscalculie
 • Taal- leesproblemen / dyslexie
 • Hoogbegaafdheid
 • Een verstandelijke beperking / zeer moeilijk lerend niveau
 • Een lichamelijke beperking
 • Motorische problemen
 • Taalontwikkelings- en spraakproblemen
 • Een langdurige ziekte
 • Sociaal-emotionele problematiek zoals faalangst, teruggetrokken gedrag etc
 • Gedragsproblematiek zoals ADHD, ASS, ODD etc
 • Psycho-educatie
 • Spraakherkenning
 • Begeleiding rondom thuiszitters

 

Advies rondom in- en uitstroom onderwijs

Begeleiding en advisering binnen (specialistische) (voor)schoolse instellingen, met als doel zicht krijgen op passend onderwijs voor het kind. Hierbij worden ouders, aanstaande scholen en (specialistische) (voor)schoolse instellingen betrokken.

 • Observatie
 • Consultatie
 • In kaart brengen van de onderwijsbehoeften
 • Opstellen begeleidingstraject

 

Leerling niveau