De orthopedagoog of onderwijsspecialist kan binnen de school meedenken als kritische, analyserende, sparrende expert met als doel het verbeteren of aanscherpen van zaken rondom schoolontwikkeling en opbrengsten (gevraagd en ongevraagde signalering/constatering).

Zorgstructuur

De orthopedagoog of onderwijsspecialist adviseert en begeleidt bij het (opnieuw) inrichten van de zorgstructuur binnen de school. Denk hierbij onder andere aan het in kaart brengen van taken, verantwoordelijkheden en het stroomlijnen van duidelijke afspraken rondom leerlingen zorg, inzet van professionals ter ondersteuning en inrichten van de groepen. Hiertoe kunnen interviews gedaan worden met directie, ib’er, leerkrachten en ouders om een compleet beeld te krijgen. Op basis van alle gegevens worden adviezen geformuleerd en gepresenteerd.

HGW 2.0 trajecten

Handelingsgericht werken (HGW) beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert passend onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding zodat een team effectief kan omgaan met de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij onderwijsprofessionals – leerkrachten, IB-ers, leidinggevenden en externe ondersteuners de 7 uitgangspunten van HGW toepassen.

Veel scholen hebben hun zorg vormgegeven vanuit de uitgangspunten van HGW. Het handelingsgericht werken bestaat namelijk al een heel aantal jaren. Recent onderzoek en voortschrijdend inzicht heeft het concept HGW versterkt. HGW 2.0 is een manier om het HGW-werken in de school weer op te frissen en aan te scherpen aan de nieuwste inzichten. Tijdens een intakegesprek wordt door een onderwijsspecialist van Adapt in kaart gebracht op welke manier de school werkt met HGW en van daaruit wordt een traject op maat vormgegeven om het HGW verder te versterken.

Waar sta je voor? Daar ga je voor! (Missie visie trajecten)

Een vitale koers is onmisbaar in een (onderwijs)organisatie. Het geeft richting en duidelijkheid voor alle betrokkenen. Vanuit het principe “Waar je voor staat = Waar je voor gaat!” wordt op een krachtige manier gezamenlijk de koers bepaald en is het meteen duidelijk hoe ermee gewerkt wordt. Na afloop werken alle betrokkenen vanuit een gezamenlijk belang aantoonbaar beter samen. Het traject bestaat naast een intakegesprek met het managementteam uit een voorbereidingsopdracht voor het hele team. Het traject zelf bestaat uit 2 dagdelen waarbij iedereen actief betrokken is.

Professionele leergemeenschappen (PLG)

Professionele leergemeenschappen zorgen voor betere prestaties van alle betrokkenen en bovendien wordt het werk echt leuker. Door problemen onderzoeksmatig te benaderen wordt er een beroep gedaan op samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheid. Dit leidt tot meer eigenaarschap en betrokkenheid bij de processen in de school. In een aantal bijeenkomsten wordt stapsgewijs inhoud gegeven aan de PLG waarbij iedere school vanuit zijn eigen cultuur en wensen inhoud geeft aan het traject.

Samenwerking onderwijs en zorg

De procescoördinator of orthopedagoog begeleidt actief in het verbinden van onderwijs en zorg wanneer hier binnen de school, schoolvereniging of het schoolbestuur vraag naar is. Ook de verbinding met voorschoolse voorzieningen is hierin van belang.

Opzetten MDO’s

Bijna overal wordt in toenemende mate vanuit een multidisciplinaire benadering overleg gevoerd. De praktijk laat echter grote verschillen zien qua effectiviteit en meerwaarde. De onderwijsspecialist gaat samen met de school en zo mogelijk ketenpartners (en zo mogelijk ouders) in gesprek om van daaruit een krachtig en effectief MDO neer te zetten waarbij extra aandacht wordt besteed aan de toerusting van de voorzitter, de meest cruciale factor in een succesvol MDO.

EDI/IGDI/directe instructiemodel

De orthopedagoog of onderwijsspecialist kan scholing op maat bieden om binnen jouw school te gaan werken middels het directe instructie-model Expliciete directe Instructie of Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie). Er wordt gekeken naar hoe dit effectief ingezet kan worden binnen de school. Een goede instructie les is efficiënt en biedt voldoende mogelijkheden tot differentiatie en draagt zo bij aan een hogere kwaliteit van je onderwijs.

Groepsplannen

Het lesgeven is een continue zoektocht om de leerstof en je manier van lesgeven passend te maken bij wat kinderen kunnen. Zo probeer je een goede match te maken tussen wat jij te bieden hebt als leerkracht en wat je leerlingen willen leren. Je sluit daarbij zo goed mogelijk aan op de onderwijsbehoeften van je leerlingen. Het werken met een groepsplan kan hierbij een middel zijn om op een planmatige manier na te denken over hoe je de lesdoelen kan gaan behalen en om de opbrengsten van je lesgeven te analyseren en evalueren.

Onderwijsspecialisten van Adapt bieden een begeleidingstraject op maat rondom het opstellen en werken met groepsplannen binnen de school. Samen met het team gaan zij op zoek naar een manier van werken met groepsplannen die past bij de school.

Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. Ouders en school hebben hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Toch gaat het regelmatig mis in het contact met ouders. Ouderbetrokkenheid zorgt voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan passend onderwijs zo goed mogelijk gerealiseerd worden. Goede, persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar, want dan voelen ouders zich serieus genomen en eventuele misverstanden kunnen dan makkelijker uitgepraat worden. De orthopedagoog of onderwijsspecialist van EC Adapt kan adviseren of ondersteunen in een implementatietraject Ouderbetrokkenheid of Educatief partnerschap binnen de school. Ook zijn er specifieke toerustingstrajecten voor startende leerkrachten mogelijk.

Positive Behavior Support (PBS)

Alles wat aandacht krijgt bloeit. Het is bewezen dat het benadrukken van positief gedrag leidt tot het afnemen van negatief gedrag. Positive Behavior Support is een manier om problemen op groeps- en schoolniveau op een krachtige positieve manier te beïnvloeden. De orthopedagoog of onderwijsspecialist kan in een maatwerktraject ondersteunen bij het implementeren van PBS binnen jouw school.

Organisatieniveau