Masterclass ‘Referentieniveaus’

Data

Tot op heden zijn de kaders vanuit de inspectie rondom dit onderwerp nog niet vastgesteld. Het is daarmee ook nog onduidelijk hoe deze kaders precies opgenomen moeten worden in het beleid op je school. Vanuit EC Adapt is afgestemd met schoolbesturen/ib-netwerken om dit onderwerp breder op te pakken zodra de kaders duidelijk zijn en dit dan op bijvoorbeeld een ib-netwerk aan de orde te stellen.

Hou deze pagina in de gaten voor nieuws over dit onderwerp.

Aanleiding

Het referentiekader taal en rekenen gaat over het ‘wat’ van het onderwijs: basiskennis en vaardigheden. Datgene wat noodzakelijk is voor persoonlijke ontwikkeling, culturele geletterdheid en maatschappelijke toerusting. In het referentiekader is vastgelegd wat leerlingen op bepaalde momenten in hun schoolloopbaan moeten kunnen en kennen. Het referentiekader bevat beschrijvingen op beheersingsniveaus van kennis en vaardigheden. Het geeft houvast voor de leerkracht voor het bepalen, volgen en stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen op het gebied van taal en rekenen. Dit is uitgewerkt (‘hoe’) in 4 referentieniveaus met 2 onderscheiden kwaliteiten (fundamentele en streefkwaliteit).

Doelgroep

Leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en ib’ers binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Inhoud

Scholen staan voor de uitdagende taak om opbrengstgericht en passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen. Het werken vanuit referentieniveaus helpt om meer zicht te krijgen op het beheersingsniveau van de leerling. Het gaat dus niet om de vraag of een gesteld doel wel of niet is behaald, maar het geeft zicht op wat de leerling beheerst. De referentieniveaus geven aan wat leerlingen binnen verschillende fasen van de schoolloopbaan moeten kennen en kunnen en dit zorgt voor betere aansluiting van het basisonderwijs op het voortgezet onderwijs. Wil jij meer weten over het werken met referentieniveaus en wil je hiermee aan de slag op jouw school? Meld je dan aan voor deze masterclass!

Omvang

Eén bijeenkomst van 2,5 uur.

Door wie

Bettine de Jong, basis-orthopedagoog en Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist.

Bettine de Jong
Bettine de Jong – orthopedagoog Jeanine Drost – orthopedagoog

Kosten

De kosten voor deze masterclass bedragen € 75 of 1 uur ingekochte Adapt schooluren