Werkwijze Expertisecentrum Adapt

Vertrouwen staat voor Expertisecentrum Adapt (EC Adapt) aan de basis van een optimale en gelijkwaardige samenwerking. Vanuit een verkennend en open gesprek stellen we heldere wederzijdse verwachtingen vast, kijken we vanuit partnerschap aan welke doelen er gewerkt dient te worden en gaan we zoveel mogelijk uit van de eigen kracht binnen de onderwijsorganisatie.

In onze samenwerking staat ontwikkelen met plezier op je eigen manier voor ons centraal. Voor iedere onderwijsorganisatie betekent dit wat anders. Door middel van maatwerk willen wij hieraan bijdragen met als gezamenlijk doel om krachtige onderwijsorganisaties neer te zetten die in staat zijn om samen met ouders, kinderen en de zorg tot passend onderwijs te komen voor ieder kind.

Procescoördinator

Elke klant van EC Adapt heeft een eigen procescoördinator. De procescoördinator voert de gesprekken over de invulling van de werkzaamheden met de scholen en het bestuur. Elke school heeft een extern begeleider. De extern begeleider verricht een deel van de werkzaamheden voor de scholen zelf, zodat er een vast gezicht is op de scholen. Binnen EC Adapt zijn er echter medewerkers met verschillende specialismen. Waar gewenst en nodig wordt een collega met een bepaald specialisme ingezet. Het doel hiervan is verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening.

Relatie, communicatie en afstemming als basis voor optimale samenwerking

EC Adapt werkt vanuit relatie en verbinding. In contact met onze klanten streven wij ernaar om bij iedere opdracht tot maximale afstemming te komen. Dit betekent het stellen van heldere wederzijdse verwachtingen aan de voorkant, open communicatie en het regelmatig evalueren van de voortgang.

EC Adapt werkt op basis van een Service Level Agreement (SLA), ook wel de samenwerkingsovereenkomst tussen de klant en EC Adapt. In deze samenwerkingsovereenkomst  leggen we werkafspraken vast. Hierbij gaan we altijd uit van partnerschap. Er wordt onder andere vastgelegd aan welke doelen de klant wenst te werken, welk dienstenaanbod van EC Adapt hier passend bij is en hoe dit ingezet wordt. Daarnaast maken we gezamenlijk met de klant een inschatting van de inzet in uren.

Om tot een optimale relatie en samenwerking te komen vinden wij het van belang dat de evaluatiegesprekken worden gevoerd met IB-ers en directie op de scholen, en bovenschools met de voorzitter van het College van Bestuur. Door de directies nadrukkelijk te betrekken kunnen de medewerkers van EC Adapt een rol vervullen in de schoolontwikkeling. De evaluatiegesprekken met het bestuur of bovenschools verantwoordelijke worden gevoerd door de procescoördinator. Met het betrekken van de besturen in deze cyclus faciliteren we hen in het verkrijgen van samenhang en overzicht van onze dienstverlening op de onder hen ressorterende scholen.

Van reactief naar preventief

EC Adapt richt zich in haar ondersteuning op het handelen vanuit een preventief karakter. Dit betekent dat onze medewerkers gericht zijn op signaleren binnen de school en vanuit een positief kritische houding in gesprek gaan over hetgeen er gesignaleerd wordt. Met als doel om tot gezamenlijke ontwikkeling te komen. Bij ieder knelpunt stellen we onszelf de vraag, ‘hoe kunnen we dit de volgende keer voorkomen’ en wordt er vanuit een breed perspectief gekeken.

In het schooljaar 2018-2019 wordt de laatste hand gelegd aan het inzetten van lerende audits binnen de school om bij te dragen aan ontwikkeling en ondersteuning vanuit een preventief karakter.  

Kwaliteit van de werkzaamheden EC Adapt

De medewerkers van EC Adapt zijn allen volledig bevoegd en bekwaam om de afgesproken werkzaamheden te kunnen verrichten. In de notitie “Werk Wijzer Diagnostiek & Behandeling” wordt een beschrijving gegeven van de werkwijze(n) die de medewerkers van EC Adapt hanteren en de kwaliteitseisen waar de medewerkers van EC Adapt aan moeten voldoen. De Werk Wijzer voldoet aan de beroepscodes van de NVO en de NIP. De Werk Wijzer is hier te vinden.

Samenwerking met externe netwerkpartners

Als EC Adapt kunnen we niet alles alleen. We werken samen met een aantal krachtige netwerkpartners, waarmee we in staat te zijn om op een breed vlak maatwerk te bieden. Onze partners zijn onder andere; Intraverte, de Compaengroep, Faasen coaching en training (verbindend gezag), Onderwijs Connected, Saskia Lambrechts (NT2 specialist) en Nienke de Groot training en coaching.