Vanuit de groepsbespreking op de school kan een leerling besproken worden met de EB-er. Voorafgaand aan de leerlingbespreking is er toestemming nodig van de ouders (wat op schoolniveau geregeld wordt), tenzij de leerling anoniem wordt besproken. Vaak zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerling (nog) onduidelijk of weet de leerkracht niet goed hoe de ondersteuningsbehoeften binnen het (sub)groepsplan gerealiseerd kunnen worden. De leerlingbespreking is gericht op het tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en het ondersteunen van de leerkracht. Dit betekent dat de vraag en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht centraal staan.

Na afloop van een leerlingbespreking vindt overleg plaats met de ouders (actie ligt bij school). Hierbij bespreekt de school de uitkomsten van de bespreking, de antwoorden op hun vragen en de wijze waarop school en ouders gaan samenwerken. Als in samenspraak met de extern en intern begeleider wordt besloten tot externe hulp (observatie, onderzoek, etc.), vraagt de intern begeleider de ouder(s)/verzorger(s) om toestemming en wordt gezamenlijk de aanmelding gedaan.

Voor verdere informatie zie WerkWijzer (opent in een nieuw venster)

Wanneer er sprake is van specifieke hulpvragen of begeleidingstrajecten kan de extern begeleider, in overleg met de school, een beroep doen op collega’s binnen Expertisecentrum Adapt. Hierbij kan het gaan om:

  • Kennis van specifieke leerproblematiek
  • Coaching van leerkrachten
  • Specifieke (gedrags)problemen met handelingssuggesties vanuit de praktijk
  • Klassenmanagement
  • Pedagogisch klimaat

Binnen Expertisecentrum Adapt zijn ook ambulant begeleiders werkzaam, die leerkrachten adviseren hoe zij op de meest wenselijke en haalbare manier tegemoet kunnen komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling, uitgaande van het handelingsgericht werken (dus in deze specifieke groep op deze school met deze leerkracht). Ook kan expertise vanuit cluster 3 en 4 ingeschakeld worden.