Via particuliere dienstverlening:

De particuliere dienstverlening is bedoeld voor ouders van kinderen in de leeftijdsgroep van 3,5 tot 13 jaar. Expertisecentrum Adapt is gericht op diagnostiek en advisering bij:

  • Zorgen rondom leerontwikkeling (bijvoorbeeld lees-, spelling-  of rekenproblemen, (hoog)begaafdheid)
  • Werkhoudingsproblematiek (zoals concentratie, motivatie, taakgerichtheid)
  • Gedrags- en/of sociaal-emotionele problematiek (denk aan de omgang met leeftijdgenoten, (faal)angstig gedrag, agressief gedrag, teruggetrokken gedrag, laag zelfbeeld)

Diagnostiek kan bestaan uit intelligentie-, persoonlijkheids-, en/of pedagogisch-didactisch onderzoek, een observatie op school en/of gedragsvragenlijsten. Ook kan daarna meegedacht worden met de leerkracht/intern begeleider over een handelingsplan voor uw kind, tegemoetkomend aan zijn/haar ondersteuningsbehoeften.

Aanmelding

De aanmelding gebeurt door middel van een telefonisch contact, waarin u kort wordt geïnformeerd over onze mogelijkheden ten aanzien van uw vraag. Hierna wordt een offerte opgesteld en indien akkoord start de officiële procedure. Ouders vullen hiervoor een aanmeldingsformulier in, waarbij het wenselijk is dat ook school gegevens aanlevert. Vervolgens vindt er een intakegesprek plaats op het kantoor van Expertisecentrum Adapt. In dit gesprek zal nader ingegaan worden op de huidige problematiek, de voorgeschiedenis van het kind en belemmerende en stimulerende factoren van het kind, de ouders en school, om de hulpvraag te verhelderen.

Vervolgens vindt er psychologisch onderzoek plaats onder verantwoordelijkheid van een daartoe bevoegde orthopedagoog of psycholoog. Expertisecentrum Adapt voert haar werkzaamheden uit op basis van de richtlijnen van de beroepsvereniging NVO en/of NIP. N.a.v. de onderzoeksresultaten wordt een rapportage opgesteld, waarin tevens adviezen met betrekking tot de voortgang zijn opgenomen. Dit wordt vooraf aan u toegestuurd en vervolgens met u besproken.

Vaak is het wenselijk dat er daarna een adviesgesprek plaatsvindt met u en met de school (intern begeleider en leerkracht), zodat school weet hoe aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind kan worden voldaan. Alle activiteiten in het kader van particuliere dienstverlening zullen plaatsvinden op het kantoor van Expertisecentrum Adapt, tenzij anders afgesproken. Er wordt binnen de particuliere dienstverlening gewerkt met het standaardtarief van 85 euro per uur (de dienstverlening is vrijgesteld van BTW).

Meer weten?

Neem dan contact op met drs. Petra van Dijk, NVO Orthopedagoog-Generalist, coördinator particuliere dienstverlening via 038 4526225 of (info@ecadapt.nl)

Via particuliere dienstverlening