Vanuit de groepsbespreking op school kan een leerling besproken worden met de extern begeleider van de school (orthopedagoog/psycholoog). Voorafgaand aan de leerlingbespreking is er toestemming nodig van de ouders (wat op schoolniveau geregeld wordt), tenzij de leerling anoniem wordt besproken. Vaak zijn de ondersteuningsbehoeften van de leerling (nog) onduidelijk of weet men niet hoe de ondersteuningsbehoeften binnen het (sub)groepsplan op school gerealiseerd kunnen worden. De leerlingbespreking is gericht op het tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en het ondersteunen van de leerkracht. Dit betekent dat de vraag en de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht centraal staan.

Na afloop van een leerlingbespreking vindt overleg plaats met de ouders (actie ligt bij school). Hierbij bespreekt de school de uitkomsten van de bespreking, de antwoorden op hun vragen en de wijze waarop school en ouders gaan samenwerken. Als in samenspraak met de extern en intern begeleider wordt besloten tot verder onderzoek (observatie, onderzoek, etc.), vraagt de intern begeleider de ouder(s)/verzorger(s) om toestemming en wordt gezamenlijk de aanmelding gedaan.